Fikminsunda.com - Dokuméntasi Fiksimini Basa Sunda


Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa téma, rupa-rupa gaya. Dina jaman werit medalkeun karangan, boh di médiamassa, boh dipedalkeun mangrupa buku, grup Fiksimini Basa Sunda minangka jalan kaluarna pikeun midangkeun karya. Kabandungan, lian ti para pangarang kahot nu geus dipiwanoh, tétéla réa pisan pangarang anyar nu karyana haradé nu maridang dina ieu grup. Tangtos, ieu téh janten ciri, yén basa jeung sastra Sunda baris teras hirup, tiasa ngayonan jaman, tiasa bumetah dina pakakas téknologi. Di sagédéngeun lapak dina Facebook kanggo nyemplungkeun karya sareng koméntar, urang peryogi "imah" deuih, nu dipaké nyimpen saniskara dokuméntasi Fikmin Sunda. Bawiraos, ieu téh kalintang pentingna kanggo guareun generasi ka payun, atanapi saha baé nu baris nalungtik Fikmin Sunda. Nya ieu pisan imahna: fikminsunda.com

***

Sastra Sunda—nu geus nyorang mangsa leuwih ti lima abad—baris terus mekar, upama bisa ngawangun generasi-generasi anyar, bari ajeg dina adeg-adegna, sarta teu gimir nyanghareupan parobahan jaman. Mun ngimeutan kamekaranana, sastra Sunda  ditaratas  ku  karya-karya  buhun,  saperti jangjawokan,  pantun,  wawacan,  dongéng,  jsté;  ditéma  ku  karya-wangun karya nu leuwih modéren saperti carita pondok, novél, sajak, drama, jsté. Malah upama nilik kana sajarahna mah, gelarna carita pondok dina basa Sunda, leuwih ti heula batan cerpén dina basa Indonésia. Ieu dicirian ku buku kumpulan carpon munggaran dina basa Sunda, Dogdog Pangréwong, nu medal taun 1900-an.

Dina ngamekarkeun  sastra  Sunda  téa,  biheung cumpon ku ngandelkeun sumanget ti para pangarang wungkul. Can tangtu katepi mun ukur diintip dina diskusi, atawa dipedar dina seminar. Aya hal séjén nu leuwih penting pikeun ngagéroh generasi anyar: nyaéta média keur midangkeun karya para pangarang. Nepi ka ahir abad ka-20, karya sastra Sunda midang dina majalah, koran, jeung buku. Tangtu baé jumlahna kawatesanan. Tina sakabéh média téh, dina samingguna paling bisa ngamuatkeun 4-5 karya. Henteu imbang mun dibandingkeun jeung jumlah pangarang, komo dibandingkeun jeung jumlah masarakat Sunda mah.

Lahirna Internét, tur kadieunakeun ceuyah ku nu ngaranna jejaring sosial, tétéla bisa mawa sumanget anyar: paling copél geus nyiptakeun média anyar dina midangkeun karya sastra Sunda. Internét, kiwari geus lain hal nu ahéng pikeun masarakat Sunda—najan remen kénéh dipaké média hiburan ti batan keur ningkatkan kréativitas. Boa ti dinya deuih mimitina, lantaran ngabandungan nu maké internét téa, dina tanggal 16 Séptémber 2011, Nazarudin Azhar nyieun hiji grup dina Facebook, husus keur nu hayang diajar ngarang dina basa Sunda.

Lapak paranti ruang-riung di Internét, ti 10 taun katukang gé geus aya. Awal taun 2000-an, réa urang Sunda nu nyieun pakumpulan dina milis (mailing list). Ditéma ku nu ngaranna blog (web blog), jeung situs-situs nu wangunna portal. Ka dieunakeun, saprak aya jejaring sosial, unggal jalma bisa nyieun grup, pangpangna dina Facebook.

Grup nu ngaranna ngélébétkeun sastra Sunda mah geus réa—da nya kitu téa, unggal jelema bisa nyieun. Ngan nya kitu téa, lebah nuluykeunana nu sigana rada hésé téh. Aya nu rubuh-rubuh gedang, aya deuih nu tuluy dipaké ngawangkong ngalér-ngidul nepi ka tungtungna cul dogdog tinggal igel. Tapi da nya kitu sipating média Internét mah, hamo bisa nyengker jalma ku rupaning étikét.

Nu matak, basa Sadérék Nazarudin Azhar ngahiap sangkan milu ngokolakan éta grup—babarengan jeung Godi Suwarna—ngahuleng heula sakedapan mah. Kahiji, najan nyebutna ukur babalagonjangan, pan kudu diurus kalayan daria jeung sukaréla. Kadua, génrena kawilang mahluk anyar dina sastra Sunda mah, nyaéta fiksimini. Najan di deungeun mah mini-fiction atawa flash fiction téh lain barang anyar, boa dina basa Sunda gé kungsi aya deuih, ngan béda ngaran wungkul, tapi angger ari kana “warugana” mah samar-samar kénéh. Atuh dina awal-awal Grup Fiksimini Basa Sunda (FBS) ngadeg mah, saréréa gé ti tatarajong kénéh. Malah remen ngundeur reférensi ti jauhna pikeun muguhkeun jengléngan Fiksimini dina basa Sunda. Nya lila-lila mah dicindekkeun wéh—pangpangna pikeun kalangan FBS—nu disebut fiksimini téh nyaéta tulisan dina wangun prosa nu ditulis dina basa Sunda; aya alur, plot, jeung tokoh-tokohna; panjangna sabisa-bisa henteu leuwih ti 150 kecap.

Tétéla, FBS meunang pangbagéa nu matak hookeun. Lian ti pangarang nu geus lawas makalangan, mimiti renung pangarang-pangarang anyar. Nu matak gedé haté, réa pangarang anyar nu némbongkeun karancagéanana dina ngolah basa Sunda, mawa idé jeung gagasan nu seger. Béda jeung dina média konvénsional siga koran atawa majalah, dina Grup FBS mah papada pangarang bisa langsung silih asah, silih simbeuh  pangaweruh,  atawa  méré  tinimbangan  kana  karya-karya  nu dipidangkeun dina wangun koméntar. Nepi ka muncul wéh sawatara istilah saperti lapak (rohangan paranti midangkeun karya fiksimini), kuncén atawa admin (nu tanggung jawab kana kalumangsungan grup), fikminer (pangarang nu nulis fiksimini), kanca (anggota grup, nu macaan fiksimini najan teu kungsi ngarang), jsté.

Dina jero sataun, grup FBS geus ngahasilkeun leuwih ti 27.000 (dua puluh tujuh rébu) naskah. Ku jumlah sakitu téh, mun dina média citak mah, bisa medalkeun majalah nu kandelna 70 kaca, unggal poé (365 édisi). Éta téh can kaasup koméntar kana karya, nu panjangna bisa 20 tikeleun jumlah naskah.

Ceuyahna naskah fikmin téh, bisa jadi, lantaran grup FBS geus jadi média anyar pikeun ngetrukkeun rupaning idé dina tulisan basa Sunda. Lian ti éta, wanda fiksimini mah apan ringkes deuih, béda jeung carpon atawa novél nu perlu napas panjang dina nuliskeunana. Bari teu masualkeun heula kualitas, nulis fiksimini mah apan bisa bari gogoléran, maké hapé nu geus konék ka Internét.