Rubrik Ayang-Ayang Gung

Romadhon Pinuh Berkah

Diserat ku Ade Satia
Dipidangkeun dina lapak 13 Juli 2016 13:00:39


Bulan Romadhon téh bulan anu pinuh berkah. Ladang amal nu kacida suburna pikeun umat Islam mah. Nya dina bulan Romadhon sagala upaya pikeun ngahontal karidho ti Alloh SWT dironjatkeun. Loba cara pikeun ngalaksanakeunana, salahsahijina nyaéta méré kabagjaan ka golongan anu diamanatkeun pisan ku Alloh sareng ku Rasulna, nyaéta murangkalih yatim sareng para dhuafa. Hal ieu pisan anu ngadorong Klinik Ibnu Ruman Center (IRC), anu perenahna di jalan Kalijati Raya no 16 Komplék Antapani Bandung ngayakeun acara “CERIA BERSAMA ANAK YATIM DAN DHUAFA”.

Dina acara nu lumangsung dina tanggal 25 Juni 2016, Klinik IRC ngogan 138 urang Murangkalih Yatim sareng kaum Dhuafa ti Kampung Nyalindung, Cikalong Wétan Kabupatén Bandung Barat.

Ti saminggu saacanna, panitia geus saged sasadiaan, ti mimiti balanja tepi ka mungkusan jeung ngarapihkeun barang-barang pikeun dibagikeun. Atuh dina waktuna, Murangkalih Yatim sareng kaum Dhuafa dijemput nganggé 2 beus, panitia mangkat ti Klinik bada subuh, cunduk deui ka klinik jam 8.20 énjing-énjing. Teu wudu geuning, nu diogan téh meni angkaribung sagala diinjing. Pajarkeun téh cenah hoyong karaosan ku Pa Haji.

Rombongan dibagéakeun ku kaseniaan anu kawilang unik, nyaéta Band Saayana Musik Étnik, ti Cililin, anu sawatara waditrana tina bahan-bahan anu teu lumrah pikeun mirig hiji kasenian, saperti kaléng cét, kaléng biscuit, kaléng susu, botol kécap, jeung émbér rupa-rupa ukuran. Band Saayana Musik Étnik ieu hasil kréasi para nonoman nu dipupuhuan ku Kang Erik ( Erha Juna). Rupaning kawihna ti mimiti lagu-lagu Islami, Pop Kreatif tepi ka lagu ti wewengkon kulon, dina prak-prakanana teu aya kakagok, éstuning tapis pisan. Atuh nu ngadéngékeuna bangun anu kabawa ku suasana musik.

Dina sambutan, Pupuhu Klinik, nyatana Kang Ir. H. Nasrul Jatnika, nétélakeun, yén seuhseuhanana, acara ieu dilaksanakeun pikeun nyambungkeun silaturahmi, lain ngan ukur keur di dunya hungkul, tapi parat tug dugi ka akhérat jaga. Dina sambutana ogé, anjeuna nembrakeun kahayang nu jadi cita-citana salami ieu, yén cenah tina hiji klinik nu basajan nu karék bisa narima pasién rata-rata tilu ratus sapoéna, hayang ngarekahan jadi rumah sakit gratis nu gedé, anu bisa narima pasién tepi ka opat réwu dina sapoéna. Cita-cita anu mulya, mugia wé atuh Alloh SWT ngadangukeun sareng ngaijabah kana kahoyong anjeuna. Aamiin…

Dina prungna sakabéh nu diogan ngarasa gumbira, katitén tina pasemon-pasemon aranjeuna anu bérag pinuh kabagjaan. Salasaurang ti kokolot nu diogan nandeskeun, yén arinyana kalintang sugemana nampa panghiap jeung bingkisan, anu keur arinyana mah mangrupakeun hiji panghormatan anu kacida pisan gedéna. Bari carinakdak anjeuna miharep Klinik IRC salawasna aya dina kaberkahan sangkan méré mangfaat pikeun balaréa jeung méré kabagjaan pikeun golongan anu kurang mampuh dina taun-taun nu bakal datang.

Dina acara ieu ogé, Panitia ngulem Pangersa al-Ustadz Darlis Fajar, Pikeun maparin wejangan-wejangan ka anu sarumping. Anjeuna medar tina bag-bagan sangkan hirup didunya senang bari diakhérat kéngéng ridho Alloh SWT. Aya tilu konci utama cenah pikeun ngahontal hal éta téh, nyaéta :

1. Ulah daék ninggalkeun sholat, sabab sholat téh hiji hal nu paling utama, apanan didugikeun paréntahanana ogé teu ngalangkungan Malaikat Jibril sapertos paréntah-paréntah nu liana, tapi langsung didugikeun ku Alloh SWT ka Rosululloh.
2. Kudu daék diajar élmu agama, sabab élmu agama nu bakal nungtun hirup jalma sangkan salamet dunya jeung akhérat.
3. Kudu lapang dada, daék ngahampura kana kasalahan-kasalahan batur, sok sanajan nu nyieun kasalahanana teu ménta dihampura ka urang.

Tah ku tilu perkara éta, urang bakal meunang kasenangan, lain ngan ukur di dunya tapiogé tepi ka jaga di akhérat.
Tepi kana acara puncak, nyaéta ngabagikeun bingkisan ka anu diogan. Mungguh matak ngangres meureun pibasaeunana téh, arinyana dina nampanan bingkisana bari imut dibarung cipanon nu juuh, tanda narimakeun. Aya rasa nu minuhan haté, rasa suka, rasa bagja ningali arinyana anu diamanatkeun ku Alloh bisa ngarasakeun kasugemaanana. Teu karasa cipanon nu haladir ngamalir mapay pipi.

Rérés acara, nyangkaruk harepan anu ngarekah minuhan dada, mugia Alloh SWT ngajantenkeun marurangkalih yatim éta, janten jalmi-jalmi anu saroléh, anu nyekel deleg kana ayat-ayat al-Qur’an, atuh ogé mugia Alloh SWT ngajantenkeun Klinik IRC bisa ngarékahan, lain ukur tetep jadi hiji klinik tapi bisa jadi rumah sakit anu bisa narima pasien leuwih loba batan ayeuna, saperti nu jadi cita-cita pupuhuna. Aamiin.