Rubrik Kutilan

Kongrés Bahasa Daérah Nusantara

Diserat ku Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 03 Agustus 2016 06:31:15


NYUNDA, COOOY, NYUNDAAA....

Tanggal 2 - 4 Agustus ieu, di Bandung aya kongr√®s Bahasa Da√®rah Nusantara, nu dialpukahaan ku Yayasan Kabudayaan Rancag√®, diiluan ku para panyatur basa Jawa, Bali, Minang, Batak jst. Tempatna asoy: di hot√®l Homan. Sigana, kongr√®s kawas kieu t√®h kongr√®s munggaran nu diayakeun di √ąnon√®sya. Dimimitian ku urang Sunda. Asy√®√®√®k!

Mugi-mugi wè ieu kongrès tèh matak ngamajukeun basa-basa daèrah sa-Nusantara. Mugia sing beuki rèa jalma nu saladar pentingna basa daèrah. Mugia sing beuki rèa nu marakè deui basa daèrahna. Da naon deui atuh ciri kahèbringan basa ari lain rèa nu marakèna mah, sanès? Pangwadul-wadulna jalma nu ngangken ngamumulè budaya daèrah tapi teu lancar kana basana.

Mugi-mugi w√® sabada r√®ngs√® ieu kongr√®s, para pamilonna dara√®k mak√® basa da√®rahna dina m√®dsos. Ulah kawas ayeuna, ari kuliah di jurusan Sunda, atawa guru basa Sunda, atawa dos√®n basa Sunda, atawa ngaraos jadi tokoh Sunda, ari status dina FB mamalayuan ba√®. Pikaseurieunana, satus ku basa √ąnonesya t√®h nu ngalom√®nna mah angger basa Sunda. Jangeun uing, nu kieu teh lulucon pikasebeleun.

Ceuk uingah sarana nu pangmujarabna jangeun natalèpakeun basa jaman kiwari taya deui iwal mèdsos. Der geura ramèkeun mèdsos ku basa Sunda. Sing beuki rèa nu ngarandegkeun grup FB nan berbasis basa Sunda. Para kaum akademisi basa jeung sastra Sunda ulah mung nyaliar setoran baè atuh. Cing atuh sing daraèk ngamalkeun èlmuna dina mèdsos. Sing kalersa rurumpaheun ngalongokan lapak FBS, paheuyeuk leungeun ngamekarkeun sastra warisan para luluhur.

Tah, uingah teu iluan kongrès da saban poè ogè uingah kongrès baè dina FB. Kongrès jeung ratusan dulur safèsbuk nu teu welèh maraca, ngalomèntaran kana status-status uing. Ku kituna, sim uing ngahaturkeun rèwu nuhun ka para pamilon kongrès dina wall sim uing. Nuju dièmutan kumaha carana sangkan uing bisa mèrè hadiah ka pinunjul dulur safèsbuk. Hèhè...

Mugia kongrès Basa Daèrah Nusantara sing suksès, ah! Ulah tepi ka nincak kana kiratana: kongrès tèh ngawangKong teu berè-bèRès. Atawa hasilna kalah jadi: kongrès-kongrès, bahasa-bahasa, nusantar-nusantara, alias paharè-harè.

Der, Luuur!
Wilujeng ka sadayanaaaa...!

Prang-pring, Luuur!

Diserat ku Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2016 08:46:24


YPK. Yayasan Pusat Kabudayaan. Aya ku matak waas. Mimitina, keur leutik uing mirèng kecap YPK tèh, tina radio Cawang 2 band, mun aya siaran wayang golèk ti RRI Bandung. Mangkat rumaja, sok macaan ulasan pagelaran-pagelaran tèater di YPK, lengkep jeung potrètna. Nya ti dinya sim uing gaduh cita-cita hayang jadi pamaèn sandiwara tèh.

Sabada ngumbara di Bandung, uing mindeng ngalanto ka YPK, da kabeneren deukeut ka tempat pakulian. Di YPK uing tepung tuluy wanoh jeung para budayawan Sunda nu kakoncara. Kungsi sababaraha kali uing maca sajak di tempat èta. Reueus bari bagja. Beuki asa di imah sorangan wè mun ngalanto ka YPK tèh.

Basa ieu lapak mimiti diadegkeun, FBS sok kopdar di YPK, mayeng saban poè Saptu. Workshop fikmin. Diskusi. Lalatihan maca fikmin, tug tepikeun ka pagelaranana. Sarumanget naker. Ka bèh dieunakeun mah kadangkala saregut teuing, tepi ka sakapeung mah matak hèlok kanca nu dumukna jarauh, nu tara iluan kopdar. Hèlok ku rèa rènjagan dina acara-acarana. Matak nineung. Nineung ku intrik-intrikna.

YPK tèh kungsi rèk "dijual" ku pamarèntah ka pangusaha, rèk dijieun rumahmakan jeung tempat hiburan lianna. Kantenan, para seniman teu panuju, tingpudigdig. Der, darèmo di jalan hareupeun YPK. Dèmo nu matak nineung, da teu ngan sakadar gogorowokan, tapi dipasieup ku rupa-rupa pintonan kasenian. Tungtungna mah pamarèntah tumut kana tungtutan seniman. YPK teu jadi dijualna.

Tah, ari kamari sim uing kenging warta, yèn hateup panggung YPK ambrol. Padahal cenah anyar kènèh meunang ngarèhab nu bèyana tepi ka M-m-an. Kantenan, geunjleung sa-jagat mèdsos. Sarèrèa, nu ngarasa "mibanda" YPK panasaran, naha bet bisa ambruk ari karèk dirèhab kitu mah. Boa-boa...

Na atuh, keur sumedeng panasaran campur geregeteun, aya saurang anggota Dèwan Kabudayaan Jawa Barat (DKJB), -- Salah sawios lembaga nu diadegkeun ku Gubernur, para ahli, doktor wungkul, nu dawuhan-dawuhanana dianggap bakal tiasa ngahirup-huripkeun kabudayan di Tatar Sunda --, nu nyacapluk yèn gedong YPK tèh mending diurugkeun baè sakalian, lantaran gorèng patut arsitèkturna. Kitu kira-kira ceuk èta mangkeluk planolog lulusan ITB - UI tèh.

Anèh kacida èta pamadegan bet bijil tina sungut urang DKJB nu sakuduna numuwuhkeun, ari ieu bet kalah arèk ngancurkeun. Bisa jadi enya èta gedong YPK tèh geus tinggaleun jaman. Tapi apan jelas lalakonna, sajarahna, dina hirupkumbuhna kabudayan di Tatar Sunda. Geus sakuduna dilestarikeun, boh wangunanana, boh program-programna.

Uing kungsi maca sajak Sunda di Berlin. Lain di gedong sigrong kawas nu dilalamunkeun ku urang DKJB. Tapi di wangunan urut gudang bir, di kompleks urut pabrik bir nu lega kacida, nu sok dipakè pagelaran-pagelaran kasenian. Najan wangunan kuno, tapi ari diwawaas ku ahlina mah angger artistik, teu welèh jadi pangdeugdeugan balarèa, malah ngèlèhkeun gedong kasenian nu saligrong.

Kantenan, Lur! Omongan urang DKJB tèh ngahudang amarah para seniman. Kiwari, para seniman keur tatan-tatan. Sigana, sakeudeung deui bakal aya dèmo seniman kawas harita. Tah, urang kedah gaul ku jalan iluan dèmo.

Siap, Lur? Siap?
Keur saheulaanan mah bandungan wè warta-wartana!

Pangarang Abad Nan Silam

Diserat ku Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 12 Juni 2016 09:12:47


Geus ti baheula sim uingah sok resep ngawawaas tempat paranti ngarang, di imah. Sagala ditapelkeun dina dingdingna. Aya potrèt. Sarupaning piagem. Aya lawon tileu nu diterapkeun, but-bat ti juru ka juru. Erak buku. Patung-patung jrrd. Puseurna nya mesin ketik hadè omè cap Brother nu ngagenclang dina mèja tulis. Ka dieunakeun, PC nu clok di puseurna tèh. Na da mani genah tumaninah ngarang tèh, bari rèa idè deuih

Ka dieunakeun, uing karèk apal tina buku, yèn ngarang tèh mun hayang rancagè mah cenah tempatna kudu diwawaas, kudu genaheun, kudu nu matak tenang, bisa museur. Pangarang kudu ayem tengtrem lir janin di jero rahim, ngarah kreatif bari produktif, kitu ceuk èta tèori. Uhun. Karasa ku uing.

Nya kitu, ngarang tèh sim uingah kudu nempat. Teu bisa sagawayah, teu bisa di mana baè. Horèng kitu geuning pangarang-pangarang senior ogè. Kayaning Kang Wahyu Wibisana, Kang Ajip Rosidi, Kang Saini KM, Kang Rahmat M. Sas. Karana, kagungan rohang karancagè husus nu marerenah.

Kitu deuih para sastrawan kaliber dunya ogè. Upamana Sheakespeare, Hemingway jst. pada-pada kagungan rohang ngarang nu maranti. Nya kitu deui Goethe. Uing kungsi nganjang ka rohang gawèna di Frankfurt, Jerman. Gusti. Rohang karancagè nu matak muriding bakating ku waas. Asa kumaha boa ningal tapak mangsi jeung gurat-gurit dina mèja tulisna nu weweg.

"Ah, abdi mah teu gaduh tempat husus. Di mana wè ngarang mah," ceuk saurang pangarang anom. Uing hèmeng kacida. Jih, baruk bisa ngarang di mana baè? Rèt kana lèktopna nu harita keur disanghareupan ku inyana. Kè, kè, kè! Boa enya pangarang jaman ayeuna mah teu barutuheun rohangan husus jangeun barang jieun.

Teu kawas mesin ketik atawa PC nu gagarubang, lèktop mah bisa dibawa ka mana-mana. Praktis. Alat ngarang beuki dieu beuki laleutik, harampang, caranggih. Aya android, iphone, tabs. Beuki gampang digiwing ka jalan ka pasampangan. Ngarang bisa di saung sawah, bisa di sisi walungan, dina beus, dina angkot, bisa di mana baè. Kitu sigana nu matak pangarang generasi mutahir teu barutuh tempat husus ogè.

Ras ka diri sorangan, nu angger teu bisa ngarang di mana baè sanajan geus boga tabs. Emh, beuki karasa, yèn sanajan geus rada wawuh jeung tèknologi, angger we uingah lebet ka golongan pangarang abad nan silam.

Duka, tah, para fikminer. Naha tiasa ngarang sagawayah di sambarang tempat?

Antara Peuting jeung Subuh

Diserat ku Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 10 Juni 2016 04:57:35


Tos kitu wè. Asa geus jadi kakuduanana kitu. Geus kitu ti dituna. Turun tumurun. Nya èta, lamun ngarang kudu peuting-peuting keur sumedeng sepi jempling. Rarasaan tèh lamun ngarang ti peuting mah leuwih bisa museurkeun pikiran jeung hatè batan lamun ngarang beurang. Inspirasi tèh datangna sok ti peuting, lain beurang, kitu angkeuhan tèh.

Kitu pamanggih sim uing jaman keur belekesenteng kana wanci kurung-karang. Kudu peuting. Titik. Kitu deuih nu sèjèn ogè. Da èta wè mun ti peuting nganjang ka kos-kosan babaturan, rèrèana kasampak tèh sok eukeur ketak-ketik. Angot lamun jol ka PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) mah, mesin ketik nu tingtèrèktèk tèh kapireng mèh ti saban rohangan. Peuting-peuting, mahasiswa nu teu boga mesin ketik sok marakè mesin ketik inpentaris.

Hiji mangsa, Tèater Mahasiswa IKIP Bandung kolaborasi jeung Bengt Janssen, sutradara urang Swèdia. Ditenget-tenget, sinyoh Bengt mah lamun ngetikna tèh sok subuh-subuh. Anèh, aya ngarang janarian. "Peuting mah wancina sarè. Mun dipakè ngarang, uteuk tèh geus capè, geus kuduna direureuhkeun. Bèda jeung lamun ngarang subuh, isuk-isuk. Seger pisan. Sok leuwih gancang. Hasilna sok leuwih alus batan lamun ngarang peuting," cenah.

Geus apal kitu mah sim uing gè sok nyobaan ngarang pasusubuh. Enya wè. Sakur nu diomongkeun ku sinyoh Bengt tèh karasa pisan. Tapi, aya masalah. Kabiasaan bagadang geus ngabaju pisan. Malah boa uing insomnia. Alhasil, genahna mah genah ngarang subuh tèh. Ngan, nu hèsè tèh nya èta palebah sarè dina wanci sareureuh kolot. Tapi sanggeus maju ka kolot mah kabiasaan bagadang tèh beuki ngurangan. Beuki mindeng bisa ngarang pasusubuh.

Tah, ayeuna, dina bulan puasa ieu, meungpeung sok garugah subuh, tiasa dicarobian mangarang sabada saur, atanapi sateuacanna, bari ngantos katuangan hararaneut. Geura baè....