Rubrik Kutilan

Prang-pring, Luuur!

Diserat ku Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2016 08:46:24


YPK. Yayasan Pusat Kabudayaan. Aya ku matak waas. Mimitina, keur leutik uing mirèng kecap YPK tèh, tina radio Cawang 2 band, mun aya siaran wayang golèk ti RRI Bandung. Mangkat rumaja, sok macaan ulasan pagelaran-pagelaran tèater di YPK, lengkep jeung potrètna. Nya ti dinya sim uing gaduh cita-cita hayang jadi pamaèn sandiwara tèh.

Sabada ngumbara di Bandung, uing mindeng ngalanto ka YPK, da kabeneren deukeut ka tempat pakulian. Di YPK uing tepung tuluy wanoh jeung para budayawan Sunda nu kakoncara. Kungsi sababaraha kali uing maca sajak di tempat èta. Reueus bari bagja. Beuki asa di imah sorangan wè mun ngalanto ka YPK tèh.

Basa ieu lapak mimiti diadegkeun, FBS sok kopdar di YPK, mayeng saban poè Saptu. Workshop fikmin. Diskusi. Lalatihan maca fikmin, tug tepikeun ka pagelaranana. Sarumanget naker. Ka bèh dieunakeun mah kadangkala saregut teuing, tepi ka sakapeung mah matak hèlok kanca nu dumukna jarauh, nu tara iluan kopdar. Hèlok ku rèa rènjagan dina acara-acarana. Matak nineung. Nineung ku intrik-intrikna.

YPK tèh kungsi rèk "dijual" ku pamarèntah ka pangusaha, rèk dijieun rumahmakan jeung tempat hiburan lianna. Kantenan, para seniman teu panuju, tingpudigdig. Der, darèmo di jalan hareupeun YPK. Dèmo nu matak nineung, da teu ngan sakadar gogorowokan, tapi dipasieup ku rupa-rupa pintonan kasenian. Tungtungna mah pamarèntah tumut kana tungtutan seniman. YPK teu jadi dijualna.

Tah, ari kamari sim uing kenging warta, yèn hateup panggung YPK ambrol. Padahal cenah anyar kènèh meunang ngarèhab nu bèyana tepi ka M-m-an. Kantenan, geunjleung sa-jagat mèdsos. Sarèrèa, nu ngarasa "mibanda" YPK panasaran, naha bet bisa ambruk ari karèk dirèhab kitu mah. Boa-boa...

Na atuh, keur sumedeng panasaran campur geregeteun, aya saurang anggota Dèwan Kabudayaan Jawa Barat (DKJB), -- Salah sawios lembaga nu diadegkeun ku Gubernur, para ahli, doktor wungkul, nu dawuhan-dawuhanana dianggap bakal tiasa ngahirup-huripkeun kabudayan di Tatar Sunda --, nu nyacapluk yèn gedong YPK tèh mending diurugkeun baè sakalian, lantaran gorèng patut arsitèkturna. Kitu kira-kira ceuk èta mangkeluk planolog lulusan ITB - UI tèh.

Anèh kacida èta pamadegan bet bijil tina sungut urang DKJB nu sakuduna numuwuhkeun, ari ieu bet kalah arèk ngancurkeun. Bisa jadi enya èta gedong YPK tèh geus tinggaleun jaman. Tapi apan jelas lalakonna, sajarahna, dina hirupkumbuhna kabudayan di Tatar Sunda. Geus sakuduna dilestarikeun, boh wangunanana, boh program-programna.

Uing kungsi maca sajak Sunda di Berlin. Lain di gedong sigrong kawas nu dilalamunkeun ku urang DKJB. Tapi di wangunan urut gudang bir, di kompleks urut pabrik bir nu lega kacida, nu sok dipakè pagelaran-pagelaran kasenian. Najan wangunan kuno, tapi ari diwawaas ku ahlina mah angger artistik, teu welèh jadi pangdeugdeugan balarèa, malah ngèlèhkeun gedong kasenian nu saligrong.

Kantenan, Lur! Omongan urang DKJB tèh ngahudang amarah para seniman. Kiwari, para seniman keur tatan-tatan. Sigana, sakeudeung deui bakal aya dèmo seniman kawas harita. Tah, urang kedah gaul ku jalan iluan dèmo.

Siap, Lur? Siap?
Keur saheulaanan mah bandungan wè warta-wartana!