Rubrik Kutilan

Kongrés Bahasa Daérah Nusantara

Diserat ku Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 03 Agustus 2016 06:31:15


NYUNDA, COOOY, NYUNDAAA....

Tanggal 2 - 4 Agustus ieu, di Bandung aya kongr√®s Bahasa Da√®rah Nusantara, nu dialpukahaan ku Yayasan Kabudayaan Rancag√®, diiluan ku para panyatur basa Jawa, Bali, Minang, Batak jst. Tempatna asoy: di hot√®l Homan. Sigana, kongr√®s kawas kieu t√®h kongr√®s munggaran nu diayakeun di √ąnon√®sya. Dimimitian ku urang Sunda. Asy√®√®√®k!

Mugi-mugi wè ieu kongrès tèh matak ngamajukeun basa-basa daèrah sa-Nusantara. Mugia sing beuki rèa jalma nu saladar pentingna basa daèrah. Mugia sing beuki rèa nu marakè deui basa daèrahna. Da naon deui atuh ciri kahèbringan basa ari lain rèa nu marakèna mah, sanès? Pangwadul-wadulna jalma nu ngangken ngamumulè budaya daèrah tapi teu lancar kana basana.

Mugi-mugi w√® sabada r√®ngs√® ieu kongr√®s, para pamilonna dara√®k mak√® basa da√®rahna dina m√®dsos. Ulah kawas ayeuna, ari kuliah di jurusan Sunda, atawa guru basa Sunda, atawa dos√®n basa Sunda, atawa ngaraos jadi tokoh Sunda, ari status dina FB mamalayuan ba√®. Pikaseurieunana, satus ku basa √ąnonesya t√®h nu ngalom√®nna mah angger basa Sunda. Jangeun uing, nu kieu teh lulucon pikasebeleun.

Ceuk uingah sarana nu pangmujarabna jangeun natalèpakeun basa jaman kiwari taya deui iwal mèdsos. Der geura ramèkeun mèdsos ku basa Sunda. Sing beuki rèa nu ngarandegkeun grup FB nan berbasis basa Sunda. Para kaum akademisi basa jeung sastra Sunda ulah mung nyaliar setoran baè atuh. Cing atuh sing daraèk ngamalkeun èlmuna dina mèdsos. Sing kalersa rurumpaheun ngalongokan lapak FBS, paheuyeuk leungeun ngamekarkeun sastra warisan para luluhur.

Tah, uingah teu iluan kongrès da saban poè ogè uingah kongrès baè dina FB. Kongrès jeung ratusan dulur safèsbuk nu teu welèh maraca, ngalomèntaran kana status-status uing. Ku kituna, sim uing ngahaturkeun rèwu nuhun ka para pamilon kongrès dina wall sim uing. Nuju dièmutan kumaha carana sangkan uing bisa mèrè hadiah ka pinunjul dulur safèsbuk. Hèhè...

Mugia kongrès Basa Daèrah Nusantara sing suksès, ah! Ulah tepi ka nincak kana kiratana: kongrès tèh ngawangKong teu berè-bèRès. Atawa hasilna kalah jadi: kongrès-kongrès, bahasa-bahasa, nusantar-nusantara, alias paharè-harè.

Der, Luuur!
Wilujeng ka sadayanaaaa...!